INFORMATION CHANGE THE WORLD

International Journal of Information Engineering and Electronic Business(IJIEEB)

ISSN: 2074-9023 (Print), ISSN: 2074-9031 (Online)

DOI: 10.5815/ijieeb

Published By: MECS Press

IJIEEB Vol. 2, No. 1, Nov. 2010

Cover page and Table of Contents: PDF (size: 123KB)

Contents

REGULAR PAPERS

 • A Novel Fixed-Point Simulation Library for the Design of FPGAs

  Bingyang Liu,Xiaojun Zhang,Zhenchao Chang,Jing Liu

  DOI: 10.5815/ijieeb.2010.01.01

 • A Method for Building a Mosaic with UAV Images

  Cheng Xing,Jinling Wang,Yaming Xu

  DOI: 10.5815/ijieeb.2010.01.02

 • Research on Feature Matching of Multi-pose Face Based on SIFT

  Yingjie Xia,Yanbin Han,Jinping Li,Rui Chen

  DOI: 10.5815/ijieeb.2010.01.03

 • Comparison of Two Methods Basing on Artificial Neural Network and SVM in Fault Diagnosis

  Chunming Li,Huiling Li

  DOI: 10.5815/ijieeb.2010.01.04

 • Echo Cancellation Research of Channel Estimation based on PN Sequence

  Yongqin Zhou,Ming Ge,Shuzhi Ji

  DOI: 10.5815/ijieeb.2010.01.05

 • Shape Design of Lifting body Based on Genetic Algorithm

  Yongyuan Li,Yi Jiang,Chunping Huang

  DOI: 10.5815/ijieeb.2010.01.06

 • The Implementation of 3D Scene Walkthrough in Air Pollution Visualization

  Shigang Wang,Weitao Li

  DOI: 10.5815/ijieeb.2010.01.07

 • Operator Design Methodology and Application in H.264 Entropy Coding

  Ziyi Hu,Teng Wang,Kuilin Chen,Zheng Xie,Xin'an Wang

  DOI: 10.5815/ijieeb.2010.01.08